top of page

Mapear a bibliografia. Abordagem metodológica para a gestão de dados bibliográficos


Presentamos o artigo asinado por Natália Botica, Sílvia Maciel e a nosa compañeira, Rebeca Blanco-Rotea, "Mapear a bibliografia. Abordagem metodológica para a gestão de dados bibliográficos", que ven de publicarse na revista Ophiussa, da Universidade de Lisboa.


RESUMO:

A investigación en arqueloxía parte sempre dunha busca documental e bibliográfica que ten como obxectivo a recompilación de datos e de coñecemento anterior sobre a temática a estudar. Desta tarefa resulta unha grande cantidade de información que, para casos de estudo macro e/ou semi-macro, como foi no caso do proxecto de estudo da paisaxe arqueolóxica da Citânia de Sanfins, implica unha estratexia para a xestión desta información. Así, para este caso de estudo, empregouse o sistema de información 2ASrchIS co gallo de estruturar e normalizar os datos recollidos e asocialos a metadatos. Este sistema permitiu axilizar o proceso de busca e mapeamento de datos, ben sexa na interrogación directa á base de datos, ben a través do seu mapeamento nun Sistema de Información Xeográfico, que interliga os (meta)datos asociados a documentos bibliográficos aos sitios arqueolóxicos, e permite representar graficamente a información cualitativa e cuantiativa referente a cada sitio a analizar.


ABSTRACT:

Archaeological research always starts from a documentary and bibliographic search to collect data and knowledge already acquired on the subject to be studied. This task results in a large amount of information that, for cases of macro and / or semi‑macro studies, such as the study project of the archeological landscape of Citânia de Sanfins, demands a strategy for documentation management. Thus, for this case study, we used the information system 2ArchIS to structure and normalize the compiled data and associate

them with metadata. This system allowed us to optimize the search process of searching and mapping data, either in the direct interrogation of the database or through its mapping in a Geographic Information System that links documents and bibliography meta(data) to archaeological sites, allowing graphic representations of quantitative and qualitative data.


Como citar:

Natália Botica; Sílvia Maciel; Rebeca Blanco-Rotea. 2020. “Mapear a bibliografia. Abordagem metodológica para a gestao de dados bibliográficos”. Ophiussa. Revista do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, 4: 187-196. ISSN 1645-653X.08NBoticaetal_20201210171428
.pdf
Descargar PDF • 846KB


42 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page