top of page

José M. Costa-García talks in Edinburgh about the Roman military presence in NW Iberia


The School of History, Classics and Archaeology (University of Edinburgh, UK) has invited our colleague José M. Costa to give this lecture about Roman Military Archaeology as part of its Archaeology Seminars programme.

The Archaeology seminars provide an opportunity for discussion of current research developments on a range of archaeological themes from diverse chronological and geographical areas. The seminar will take place 19th October at 18.00 on Thursdays in the Meadows Lecture Theatre, William Robertson Wing, Teviot Place.

The paper, named “Facing the mirror: current state and challenges of the Roman Military Archaeology in NW Iberia in a digital era”, will synthesise the last decades of archaeological research on this interesting topic, will stress the impact of the increasing availability of new geographical data and the general process of digitalisation in Archaeology, and will deal with the challenges for the dissemination and protection of the archaeological Heritage linked with the Roman Army.

More information on the website of the School.

[GAL]

José M. Costa-García fala en Edinburgh sobre a presenza militar romana no noroeste peninsular

A Escola de Historia, Estudos Clásicos e Arqueoloxía (Universidade de Edimburgo, Reino Unido) invitou aou noso colega José M. Costa a dar unha charla sobre arqueoloxía militar romana como pate do seu programa de Seminarios de Arqueoloxía.

Estes seminarios ofrecen a oportunidade de exponer as máis recentes achegas no campo da investigación nun amplo rango de temáticas relacionadas coa arqueoloxía, en diversas cronoloxías e áreas xeográficas. O seminario terá lugar o 19 de outubro ás 18:00 no Meadows Lecture Theatre, William Robertson Wing, Teviot Place.

A charla, titulada “Facing the mirror: current state and challenges of the Roman Military Archaeology in NW Iberia in a digital era”, sintetizará as últimas décadas de investigación arqueolóxica nesta interesante materia, recalcará a importancia da crecente dispoñibilidade de datos xeográficos e o xeralizado proceso de dixitalización en arqueoloxía, e tratará sobre os retos para a divulgación e protección do patrimonio arqueolóxico relacionado co exército romano.

Máis información na páxina Web da Escola.

[CAST]

José M. Costa-García habla en Edinburgh sobre la presencia militar romana en el noroeste peninsular

La Escuela de Historia, Estudios Clásicos y Arqueología (Universidad de Edimburgo, Reino Unido) ha invitado a nuestro colega Jose M. Costa a dar una charla sobre arqueología militar romana como pate de su programa de Seminarios de Arqueología.

Estos seminarios ofrecen la oportunidad de exponer los más recientes avances en el campo de la investigación en un amplio rango de temáticas relacionadas con la arqueología, en diversas cronologías e áreas geográficas. El seminario tendrá lugar el 19 de octubre a las 18:00 en el Meadows Lecture Theatre, William Robertson Wing, Teviot Place.

La charla, titulada “Facing the mirror: current state and challenges of the Roman Military Archaeology in NW Iberia in a digital era”, sintetizará las últimas décadas de investigación arqueológica en esta interesante materia, recalcará a importancia de la creciente disponibilidad de datos geográficos y el generalizado proceso de digitalización en arqueología, y tratará sobre los retos para la divulgación e protección del patrimonio arqueológico relacionado con el ejército romano.

Más información en la página Web de la Escuela.

27 visualizaciones0 comentarios
bottom of page